MENU

Carruse

jueves, 28 de mayo de 2020

Rethorical devices


Types of rhetorical devices
List of rhetorical devices
Accismus
Adnomination
Adynaton
Alliteration
Anacoluthon
Anadiplosis
Anaphora
Antanagoge
Anthimeria
Antiphrasis
Antonomasia
Apophasis
Aporia
Aposiopesis
Asterismos
Asyndeton
Bdelygmia
Cacophony
Chiasmus
Climax
Dysphemism
Meiosis
Onomatopoeia
Personification
Pleonasm
Rhetorical comparisons
Rhetorical question
Synecdoche
Tmesis
Zeugma